Evidencija članstva

Štampa PDF
R.b. Naziv sindikalne organizacije Broj članova
1 Agencija za ljekove i medicinska sredstva 73
2 Agencija za rad i zapošljavanje B i H 13
3 Agencija za identifikacione dokumente,evidenciju i razmjenu podataka 3
4 Agencija za statistiku BiH 1
5 Arhiv BiH 4
6 Agencija za nadzor nad tržištem 1
7 Agencija za zaštitu osobnih podataka BiH 3
8 Agencija za promociju inostranih  ulaganja BiH-FIPA 15
9 Agencija za osiguranje u BiH 2
10 Centar za uklanjanje mina BiH 117
11 Državni sud BiH 26
12 Direkcija za evropske integracije BiH 30
13 Izborna komisija BiH-CIK BiH 40
14 Institut za akreditacije BiH 2
15 Institut za mjeriteljstvo BiH 1
16 Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH 60
17 Ministarstvo vanjskih poslova BiH 107
18 Ministarstvo pravde BiH 64
19 Ministarstvo sigurnosti BiH 82
20 Ministarstvo finansija/financija i trezora BiH 75
21 Ministarstvo civilnih poslova  BiH 51
22 Ministarstvo prometa i komunikacija BiH 2
23 Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 47
24 Ministarstvo odbrane BiH 248
25 Obavještajno sigurnosna agencija BiH 324
26 Pravobranilaštvo BiH 9
27 Predsjedništvo BiH 20
28 Parlamentarna skupšina Bi H 38
29 RTV Bosne i Hercegovine 165
30 Služba za zajedničke poslove institucija BiH 209
31 Službeni list Bosne i Hercegovine 16
32 Služba za poslove sa strancima 3
33 Tužilaštvo BiH 10
34 Ured za veterinarstvo B i H 46
35 Ured za razmatranje zalbi po javnim nabavkama 9
36 Ured za zakonodavstvo 3
37 Ured kordinatora za reformu javne uprave 4
38 Vijeće ministra Bosne i Hercegovine 7
39 Visoko sudsko tužilačko vijeće 38
UKUPNO: 1973