Izvještaj o radu za 2017

Štampa PDF

Sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine

IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA

ZA  2017. GODINU

Sarajevo,  februar 2018.godine

 

 

  1. UVOD

Udruženje Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, upisano je u Registar udruženja pod registarskim brojem RU-293/05, knjiga I Registra, dana 22.06.2005.godine, kod  Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, pod istim imenom („Službeni glasnik BiH“, broj: 48/05 od 19.jula 2005.godine).

Oblik organizovanja je Udruženje-Udruga sa identifikacionim brojem pod kojim se pravno lice vodi u Registru poslovnih subjekata 4201066110001, šifra djelatnosti prema KD BiH je: 91.200, djelatnost prema KD BiH 2010 (Odluka o KD BiH 2010 “Službeni glasnik BiH“ 47/10)  je: 94.20, sa poreznim djelovodnim brojem: 01350000 što potvrđuje i Uvjerenje o poreznoj registraciji od 10.11.2005.godine.

Sindikat ima otvoren transakcijski račun kod SBERBANK BH d.d.broj: 1401010010722025 po Ugovoru o otvaranju i vođenju računa za obavljanje platnih transakcija u zemlji broj: 5690/05 od 16.11.2005.godine, sa mogućnošću otvaranja podračuna a na osnovu Odluke o  otvaranju i  Odluke o deponovanju potpisa  za potrebe Sindikalnih organizacija koje potpisuje predsjednik.

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti  i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine, čiji je status reprezentativnog sindikata potvrđen Rješenjem VM broj 92/07 od 28.juna 2007.godine  ( „Službeni glasnik BiH“, broj:60/07 od 13.08.2007.godine) i danas ima sjedište u Sarajevu, općina Centar, ulica Trg BiH br. 1/IV, soba br. 451. (u daljem tekstu: Reprezentativni sindikat),

Samostalni sindikat državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Reprezentativni sindikat) podnosi ovaj izvještaj o radu za 2017 godine shodno članu 8. Statuta Samostalnog sindikata državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine.

Održana je izborna Skupština Udruženja dana 11.05.2017.godine i podnešen zahtjev za upis promjena u Registar. Promjene Statuta Udruženja, promjene i imenovanje organa upravljanja Reprezentativnog sindikata i lica ovlaštenih za zastupanje u pravnom prometu  upisane su kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine pod brojem:UP09-07-1-1175/17 od 16.06.2017.godine , u Registru udruženja („Službeni glasnik BiH, broj: 2/18  od 09.01.2018.godine)

Reprezentativni sindikat u skladu sa programskim ciljevima utvrđenim programom rada za 2017.godinu, u okviru svog djelokruga poslova i zadataka, u referentnom periodu realizirao je brojne aktivnosti od kojih posebno izdvajamo:

I -  AKTIVNOSTI REPREZENTATIVOG  SINDIKATA U SKLADU SA PROGRAMSKIM CILJEVIMA ODNOSNO DJELATNOSTI PO STATUTU

R.b.

Aktivnosti

Status provođenja aktivnosti

 

 

 

1.

Aktivnosti na uspostavi saradnje sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine u cilju koordiniranja zajedničkih aktivnosti.

-        Na provođenje aktivnosti po ovom programskom cilju je u mnogome uticao način donošenja Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”; broj:72/17). Potrebno je konstatovati da je tokom 2017. godine SPDS bio primoran na naglašavanje poštivanja postojećeg zakonskog okvira koji se odnosi na pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa. SPDS konstatuje da postoji prostor za napredak u odnosu poslodavac – sindikat te je potrebno unaprijediti trenutnu praksu konsultacija kao i status SPDS kao socijalnog partnera.

-        Predsjednica Sindikata je održala sastanak sa predsjedavajućim Vijeća ministara BiH te je dogovorena buduća saradnja u procesu donošenja pravnih propisa koji regulišu radno pravni statuts zaposlenih u institucijama BiH.

 

 

 

2.

Nastaviti i unaprijediti saradnju  sa Parlamentarnom skupštinom BiH;

 

 

 

Ministarstvom finacija/finansija i trezora BiH;

 

Ministarstvom pravde BiH;

svim drugim ministarstvima i agencijama

-          Ostvarena saradnja sa zastupnicom u Predstavničkom Domu Paralmentarne skupštine BiH, Maja Gasal Vražalica, u toku aktivnosti na osporavanju Odluke  Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama BiH. Takođe, dogovorena i buduća saradnja.

 

-          Pokrenuta inicijativa za saradnju sa MfiT.

 

-          Ostvarena saradnja sa MP, pomoćnicom ministra pravde u Sektoru za upravu.

 

 

 

3.

Aktivnosti na izmjenama Zakona o radu i potpisivanja Kolektivog ugovor.

 

 

 

-          Dogovorena saradnja sa Ministarstvom pravde BiH u procesu izmjena Zakona o radu u dijelu koji se odnosi na Sindikat. Nakon toga slijedi inicijativa za otpočinjanje kolektivnog pregovaranja.

Pratiti rad vezano za donešeni  Zakon o štrajku u interesu ostvarivanja prava članova sindikata iz rada i radnih odnosa

-          Obzirom na činjenicu da je analizom izvršenom sredinom 2017. godine utvrđeno da je mali broj institucija ispunio zakonski rok o donošenju odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada, Upravnog odbora SPDS je u 2.polovini 2017.godine izvršio pripreme za organiziranje okruglog stola na temu Zakona o štrajku i utvrđivanja minimuma procesa rada u slučaju štrajka čiji je cilj predstavljanje osnova Zakona o štrajku u institucijama BiH ("Sl. glasnik BiH" broj: 44/16) sa akcentom na tematiku utvrđivanja minimuma procesa rada u slučaju štrajka, kako bi institucije i samostalne sindikalne organizacije putem svojih  nominiranih predstavnika  dale doprinos ovoj tematici. Okrugli stol je organiziran od strane Reprezentativnog sindikata te održan 11.10.2017. godine u prostorijama Parlamentarne skupštine BiH. Tokom 3 satnog radnog panela gosti i ostali sudionici su razvili izuzetno kvalitetnu diskusiju tokom koje se podsjetilo na temeljne odredbe i principe sindikalnog djelovanja,  prošlo kroz hronologiju procesa tokom donošenja Zakona, ukazalo na potrebu partnerskog odnosa na relaciji poslodavac-zaposleni, potrebu aktiviranja pregovaranja o Kolektivnom ugovoru te je največi dio diskusije posvećen utvrđivanju minimuma procesa rada u slučaju štrajka, posljedicama ne donošenja, modelima prilikom određivanja kvantitativnog i kvalitativnog principa prilikom određivanja minimuma rada itd. Kao svojevrstan rezultat okruglog stola su se izdefinirali određeni opći zaključci: Reprezentativni sindikat ukazuje na postojanje zakonske obaveze institucija BiH za donošenju odluke o utvrđivanju minimum procesa rada u slučaju štrajka i napominjemo da Institucije nisu ispoštovale zakonski rok za donošenje ove Odluke, što predstavlja dodatnu obavezu za hitno postupanje;  Aktivnost određivanja minimum procesa rada unutar institucija treba da bude kompromisna i sporazumna aktivnost institucije i pripadajuće samostalne sindikalne organizacije;  Prilikom sačinjavanja odluke o utvrđivanju minuma procesa rada treba da budu poštovani principi vitalnih interesa institucije i javni interes, ali i prava zaposlenih na štrajk kao vid sindikalne borbe; Poželjno je odrediti tačna radna mjesta u odluci o utvrđivanju minimuma procesa rada, ali da minimum procesa rada treba da bude minimum rada, a ne maksimum rada u slučaju štrajka (neka iskustva su pokazala da je gornja granica minimuma procesa rada 20%); Reprezentativni sindikat stoji na raspolaganju svim institucijama u procesu izrade ove Odluke.

 

 

 

4.

 

Preduzimati aktivnosti na zaštiti interesa članova Reprezentativnog sindikata za prava iz radnog odnosa.

 

 

-          SPDS je tragom donošenja Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz sa posla u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”; broj:72/17), (u daljem tekstu: Odluka o naknadi za prevoz) dobar dio kapaciteta usmjerio vršenje višemjesečnih aktivnosti na osporavanju spornih odredaba Odluke o naknadi za prevoz. S tim u vezi, organizirani su sastanci sa predstavnicima Vijeća ministara BiH, Ministarstva financija BiH i zastupnice u Parlamentu BiH. Utvrđenom potrebom za posvećenost rješavanju ove stvari Upravni odbor je formirao radne timove čiji je zadatak bila analiza odluke te sačinjavanje žalbenih navoda. S tim u vezi, SPDS se 13.10.2017. godine obratio Vijeću ministara BiH zahtjevom za stavljanje Odluke o naknadi za prevoz van snage, te naknadno prilagođavanje obračuna visine naknade za prevoz uz konsultacije sa sindikatima u skladu sa članom 57. stav (2)  Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Ministarstvo financijsa BiH se obratilo SPDS-u u formi obavijesti čime nisu uvaženi žalbeni navodi te se tragom navedenog SPDS 26.10.2017. godine pismeno obratio Instituciji ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. SPDS je u tom periodu izvršio dodatnu analizu te sačinio dopunu žalbenih navoda o čemu se 01.12.2017. godine pismeno obratio Ministarstvu financija i trezora BiH i Instituciji ombudsmena  za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. O svemu poduzetom u ovom periodu, a sa ciljem blagovremenog protoka informacija i sa ciljem informiranja članstva, SPDS se tokom 4. kvartala 2017. godine obratio svim Institucijama BiH sa Informacijom za sve zaposlene. Epilog i rezultat navedenih aktivnosti je stav Institucije ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini od 25.01.2018. godine koja je donijela zaključke, mišljenja i preporuke na temelju provedenog istražnog postupka te koje glase:

"1. Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da započne dijalog sa reprezentativnim sindikatima u cilju donošenja nove Odluke kojom bi se otklonile sve nejasnoće i na adekvatan način uredilo izuzetno važno pitanje za sve zaposlene u Institucijama BiH;

2. Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da se izmijeni sporna odredba člana 41. stav (1) Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koaj je predstavljala temelj za koncipiranje ovog modela obračuna naknada za prevoz na posao i sa posla i da se ponovo unesu riječi "javnim prevozom";

3. Da o načinu realizacije preporuke obavijeste Obdusmene Bosne i Hercegovine u roku od 60 (šezdeset) od dana prijema preporuke."

Angažman advokata u zastupanju u sudskim postupcima.

-          Vezano za zaštitu prava iz radnog odnosa članstva uz advokatski angažman, bitno je istaći da je nastavljen angažman advokata u zastupanju u disciplinskim i sudskim postupcima za utvrđivanje odgovornosti povreda radnih dužnosti, odnosno zaštite prava iz radnih odnosa. U skladu sa potpisanim ugovorom broj:02-50-12/12, advokat je dostavio izvještaj o aktivnostima pri zastupanju članova sindikata kod prava iz radnog odnosa kao i zastupanju pri tužbi SPDS-a.

 

5.

Aktivnoati Upravnog odbora u skladu sa nadležnostima koje su propisane članom 40.Statuta SPDS-a.

-          Upravni odbor donosio je odluke  i starao se o provođenju istih, zaključke, rješenja, ovlaštenja i druge akte  iz svoje nadležnosti koje su propisane članom 40.Statuta SPDS-a i ostalim odredbama Statuta  SPDS-a, Poslovnika o radu, Zakonskih i podzakonskih propisa.

-          U toku 2017.godine održano je 10  sjednica Upravnog odbora. Pored aktuelnih tema na zaštiti interesa sindikalnih članova za prava iz radnog odnosa razmatrani su i mnogi drugi zahtjevi našeg članstva.

 

6.

 

 

Organizovati edukacije članova Reprezentativnog sindikata,u saradnji sa svim sindikalnim organizacijama.

 

 

 

U realizaciju uključiti i angažovati stručna lica iz različitih oblasti

-          Održana radionica  na temu „Određivanju minimuma rada u slučaju štrajka“ u  oktobru 2017.godine; Opširnije o Okruglom stoju je obrazloženo u statusu provođenja aktivnosti 3. Programskih ciljeva;

 

-          Dvodnevno međunarodno Savjetovanje na temu “mobing, disciplinska.prijava, medijacija, disciplinski postupak“ održan dana 19.i 20.oktobra 2017.godine;

 

-          Dvodnevni seminar, Banja Luka   decembar  2017.godine,  - saradnja Sindikata zemalja regiona tokom koje je i potpisana Deklaracija o saradnji. Deklaracija o saradnji predstavlja osnov za kontiniuiranu saradnju i koordinaciju uprave, pravosuđa, državnih službenika i namještenika sa područja jugoistočne Evrope u cilju unapređenja odnosa u oblasti sindikalnih aktivnosti i drugih pitanja od značaja za zajedničko djelovanje.

 

 

 

7.

 

 

 

Sprovoditi aktivnosti za održavanje redovne Skupštine Reprezentativnog sindikata

-          Nakon pripremne aktivnosti na izradi nacrta novog Statuta u saradnji sa Ministarstvom pravde BiH, detaljno sprovedenih aktivnosti Upravnog odbora  u ranijem sastavu na pripremi za sazivanje redovne izborne Skupštine, u martu 2017.godine dostavljen je materijal sindikalnim organizacijama za održavanje Skupštine Reprezentativnog sindikata.

-          Ista je održana dana 11.05.2017.godine. Izabrani su novi organi, predsjednik i njegovi zamjenici kao i lica ovlaštena za zastupanje u pravnom prometu.

-          Popunjeni i ovjereni potrebni obrasci, uplaćena taksa a zatim predat Zahtjev za upis promjena u Registar udruženja kod Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine dana 06.06.2017.godine. Upis promjena izvršen je Rješenjem broj:UP09-07-1-1175/17 od 16.06.2017.godine. („Službeni glasnik BiH“ broj:2/18 od 09.01.2018.godine)

II -  KOORDINJA AKTIVNOSTI SA ENTITETSKIM SINDIKATIMA

Red.br

Aktivnosti

Status provođenja aktivnosti

1.

Koordinirati aktivnosti sa entitetskim sindikatima, Sindikatom Brčko-Distrikta i sindikatima iz regije

Uspostavljena saradnja sa Sindikatom državnih službenika i namještenika FBiH i Sindikatom uprave Rešublike Srpske kao i Sindikatima zemalja regiona – Makedonija, Crna Gora, Srbija.

2.

 

Inicirati i organizovati sastanak sa entitetskim sindikatima, Sindikatom Brčko-Distrikta.

 

Održano niz satanak u cilju razmjene iskustava u sindikalnom djelovanuu te dogovorena buduća saradnja, podrška i po0moć u aktivnostima Sindikata kao i organizaciji edukativnih radionica, sportskih igara i seminara.

 

III-AKTIVNOSTI REPREZENTATIVNOG SINDIKATA U OBLASTI  PRAVNIH, OPĆIH I RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA

Red.br

Aktivnosti

Status provođenja aktivnosti

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tužba usmjerena protiv Reprezentativnog sindikata

-          Sudski spor pod brojem S1 3P 022518 16P SO Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine koji se vodio kod Suda BiH, na glavnom ročištu održanom dana 14.04.2017.godine presuđeno u korist SPDS-a.

-          Uložena je žalba tuženog-protivtužitelja protiv presude gornji broj dana 09.06.2017.godine , koja se usvaja i prvostepena presuda preinačava po presudi Suda BiH broj:S1 3P 022518 17 P ž 2 od 17.10.2017.godine.

 

-          Odbija se protivtužbeni zahtjev, tužitelj je izgubio spor, obavezuje se da tuženoj isplatiti dug na ime članarine  za period od 01.09.2013. do 31.12.2015.godine u iznosu od KM=30.123,21.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Godišnji obračun za 2017.godinu

 

 

-          Sredstva  na transakcijskom računu su prikupljena isključivo od uplate sindikalne članarine u skladu sa Statutom.

-          U okviru SPDS-a na dan 31.12.2017.godine djeluju 37 sindikalnih članica u institucijama Bosne i Hercegovine sa 1.703 člana.

-          Rashodi su vršeni u skladu sa zakonskim propisima, procedurama materijalno finasijskog poslovanja Reprezentativnog sindikata, pravilnicima i odlukama  u skladu sa Pravilnikom SPDS-a;

-          Prihodi od članarine u toku 2017.godine iznosili su ukupno KM=58.939,47 a rashodi u ukupnom iznosu od KM=71.418,36.

-          Od iznosa ukupnih rashoda 59,93% ili KM=42.807,27 odnosi se na usluge (PTT troškove, reprezentaciju, advokatske usluge, jednokratne novčane pomoći, bruto naknade članovima Upravnog odbora, Ugovori o djelu, knjigovodstvene i druge konsultantske usluge,kotizacije za seminare, porezi i doprinosi na usluge i drugo, 34,92% ili KM=24.946,40 odnosi se na plaće i naknade jednom zaposlenom, a ostalo u iznosu od KM=3.664,69 na materijal, troškove amortizacije, putne troškove i ostale rashode;

IV- TRANSPARENTNOST RADA REPREZENTATIVNOG SINDIKATA PREMA JAVNOSTI

Red.br

Aktivnosti

Status provođenja aktivnosti

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Vršiti redovne kontakte sa sredstvima informisanja,

organizovati konferencije za štampu, okrugle stolove i sasatanke u vezi sa aktuelnim temama.

 

-          U dosadašnjem radu Reprezentativni sindikat uspostavio je efikasan sistem komunikacije s javnošću. Sve informacije o radu koje su bitne javnosti su se redovno i pravovremeno distribuirale medijima. U narednom periodu ćemo se angažovati da u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama Bosne i Hercegovine, redovno odgovaramo zahtjevima medija i sindikalnih članova u zakonom predviđenom roku.

-          Prijedloge i primjedbe članstvo  i javnost  mogu dostavljati na

e:mail -  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli

 

 

2.

 

Izrađivati tekstove za web stranicu Reprezentativnog sindikata i obezbjediti stalno dopunjavanje informacijama o radu.

-          Preduzete su značajne aktivnosti na unapređenju web stranice Reprezentativnog sindikata, www.reprezentativni-sindikat.org , obezbjeđeno stalno dopunjavanje informacijama o radu  sa novim informacijama i podacima za zaposlene u institucijama BiH.

-          Inforamcije o radu i aktivnostima Sindikata dostupne i na društvenoj mreži Facebook, putem stranice Samostalni sindikat državnih, policijskih službenika i zaposlenika u instiitucijama BiH.

 

 

 

Broj: _________________

 

Sarajevo, 21.02.2018.godine

Predsjednica Sindikata

Lejla Čopelj

 

Izvještaj usvojen na Skupštini dana 21.02.2018. godine.