Program rada za 2018

Štampa PDF

Samostalni sindikat državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine

P R O G R A M   R A D A

ZA  2018. GODINU

PLANIRANE AKTIVNOSTI  SINDIKATA ZA 2018.GODINU

R.B.

AKTIVNOST

IZLAZNI REZULTATI ZA 2018. GODINU

ROK ZA ZAVRŠETAK AKTIVNOSTI

NEPOSREDNI NOSILAC AKTIVNOSTI

1

Ostvarivanje prava na rad i zaštita prava iz rada i po osnovu rada zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine i civilnih lica u Oružanim snagama BiH.

Zahtjevi, Dopisi, Inicijative, Analize i drugi akti i lobiranja prema Vijeću ministara BiH, Ministarstvu pravde BiH, Ministartsvu finansija i trezora BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH

 

 

tokom cijele 2018. g.

Upravni odbor Sindikata

2

Razvijanje socijalnog partnerstva, socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja

Sastanci, javne tribine, seminari, konsultacije

 

tokom cijele 2018. g.

Upravni odbor Sindikata

3

Priprema prijedloga Kolektivnog ugovora

Otpočinjanje pregovora o Nacrtu Kolektivnog ugovora

juli 2018. godine

Upravni odbor Sindikata

3.1

Imenovanje tima za izradu Nacrta Kolektivnog ugovora

3.2

Izrada Nacrta Kolektivnog ugovora

3.3

Imenovanje pregovaračkog tima za Kolektivni ugovor

3.4

Usvajanje prijedloga Nacrta Kolektivnog ugovora

3.5

Pokretanje inicijative za potpisivanje Kolektivnog ugovora

4

Zakon o štrajku

Potpisane odluke

juli 2018

Upravni odbor Sindikata i predsjednici sindikalnih organizacija

4.1

Prikupiti informacije od predsjednika sindikalnih organizacija vezano za faze potpisivanje Odluke o minimumu procesa rada u njihovim institucijama

4.2

Dati jedinstvene upute predsjednicima sindikalnih organizacija vezano za donošenje odluke

5

Izmjena Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz sa posla

Stavljanje Odluke van snage ili izmjena Odluke uz konsultacije sa sindikatom

Kontinuirano

Pravni tip Upravnog odbora

5.1

Sačinjavanje smjernica o daljnjim pravnim aktivnostima na izmjeni Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prevoz na posao i prevoz sa posla

6

Unaprijeđenje suradnje sa predsjednicima sindikalnih organizacija

Utvrđivanje načina funkcioniranja sindikalnih organizacija sa ciljem efikasnije međusobne povezanosti i uanprijeđenje komunikacije na relaciji sindikalnih organizacija sa Upravnim odborom Sindikata i obratno

Tokom cijele 2018.

Upravni odbor Sindikata

7

Rad na iniciranju donošenja i dosljedne primjene propisa kojim se obezbjeđuje ekonomska i socijalna sigurnost članova Sindikata i zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine

 

Izrada/izmjena i dopuna i dosljedna primjena akata Sindikata

a)        Izmjene i dopune Zakona o radu u Institucijama BiH

okobar 2018. g.

Upravni odbor Sindikata

b)      Izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u institucijama BiH

oktobar 2018. g.

Upravni odbor

c)        Pravilnik o finansijsko-materijalnom poslovanju Sindikata

oktobar 2018 g.

Upravni odbor Sindikata

d)       Izmjene i dopune Statuta Sindikata;

februar 2018 g.

Skupština Sindikata

e)        Pravila o organiziranju i djelovanju Sindikalnih orgnizacija Sindikata;

mart 2018 g.

Upravni odbor Sindikata

f)        Kriteriji o nagrađivanju članova Sindikata koji su imali značajne rezultate rada.

april 2018 g.

Upravni odbor Sindikata

g)       Pravilnik o pravima, obavezama i nagrađivanju stručno-tehničkog kadra Sindikata

oktobar 2018 g.

Upravni odbor Sindikata

h)       Godišnji finansijski plan prihoda i rashoda Sindikata

februar 2018 g.

Nadzorni odbor, Upravni odbor i Skupština Sindikata

i)         Finansijski izvještaj i završni račun Sindikata

decembar 2018 g.

Nadzorni odbor, Upravni odbor i Skupština  Sindikata

j)         Izvještaj o radu Sindikata

decembar 2018 g.

Upravni odbor i Skupština Sindikata

k)       Izvještaj o radu UO Sindikata

decembar 2018 g.

Upravni odbor Sindikata

8

Zalaganje za realnu cijenu rada kojom zaposlenik može obezbijediti dostojanstveno zadovoljavanije osnovnih ekonomskih, socijalnih i drugih potreba

Zahtjevi, Dopisi, Inicijative, Analize i drugi akti i lobiranja prema Vijeću ministara BiH, Ministarstvu pravde BiH, Ministartsvu finansija i trezora BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH

tokom cijele 2018. g.

Upravni odbor Sindikata

9

Zalaganje za poboljšanje uslova rada, humanizaciju rada, primjenu savremenih sredstava rada, poboljšanje organizacije rada, zaštite na radu i uvođenje modernih tehnologija

Zahtjevi, Dopisi, Inicijative, Analize i drugi akti i lobiranja prema Vijeću ministara BiH, Ministarstvu pravde BiH, Ministartsvu finansija i trezora BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH

 

tokom cijele 2018. g.

Upravni odbor Sindikata

10

Omasovljavanje članstva

Povećanje članstva za 15% u odnosu na 2017. g.  i izrada i izdavanje Sindikalnog biltena

tokom cijele 2018. g.

Upravni odbor Sindikata

11

Osiguranje i očuvanje pretpostavki za slobodno sindikalno djelovanje

Donošenje i provođenje internih propisa Sindikata koji obezbjeđuju slobodno sindikalno djelovanje

tokom cijele 2018. g.

Upravni odbor Sindikata, Statutarna komisija

12

Pružanje besplatne pravne zaštite za članove Sindikata u oblasti radnih odnosa u postupku pred disciplinskim organima i sudu u svim fazama postupka, kao i naknade štete nanesene članovima Sindikata u toku trajanja njihovog radnog odnosa u institucijama BiH

Svi zahtjevi za pružanje usluga besplatne pravne zaštite za članove Sindikata u oblasti radnih odnosa u postupku pred disciplinskim organima i sudu u svim fazama postupka, kao i naknade štete nanesene članovima Sindikata u toku trajanja njihovog radnog odnosa u institucijama BiH realizirani

tokom cijele 2018. g.

Upravni odbor Sindikata, Advokat

13

Pružanje pravnih savjeta iz oblasti radnih odnosa

Svi zahtjevi za pružanje usluga pravnih savjeta iz oblasti radnih odnosa realizirani

tokom cijele 2018. g.

Upravni odbor Sindikata, Advokat

14

Poticanje i organiziranje edukacije i stručnog usavršavanja članova u području programskih ciljeva Sindikata

 

Organizacija obuka i Seminara

 

tokom cijele 2018. g.

 

Upravni odbor Sindikata

15

Razvijanje sindikalne solidarnosti i uzajamnosti

Organizacija pomoći i podrške po zahtjevima članova Sindikata

tokom cijele 2018. g.

 

Upravni odbor Sindikata

16

Ostvarivanje saradnje sa drugim sindikatima u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, uključujući povezivanje, udruživanje i jačanje sindikalnog pokreta

Zajednički sastanci Sindikata u  Bosni i Hercegovini, Republike Srbije, Crne Gore, R. Makedonije

mart 2018. g.

Upravni odbor Sindikata

17

Iniciranje dosljednog provođenja međunarodnih dokumenata u području zaštite ljudskih prava i sloboda, a posebno ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava

Zahtjevi, Dopisi, Inicijative, Analize i drugi akti s ciljem provođenja međunarodnih dokumenata u području zaštite ljudskih prava i sloboda, a posebno ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava

kontinuirano tokom 2018. g.

Upravni odbor Sindikata

18

Zadovoljenje kulturnih i sportskih potreba članova Sindikata

Kursevi jezika, planinarenje, sportske igre i sl. aktivnosti

kontinuirano tokom 2018. g.

Upravni odbor Sindikata

19

Obezbjeđivanje i očuvanje nezavisnosti i reprezentativnosti Sindikata

Dosljedno provođenje svih internih akata Sindikata

kontinuirano tokom 2018. g.

Sindikalne organizacije, Upravni odbor Sindikata i Skupština Sindikata

20

Članstvo u Savezu samostalnih sindikata BiH i Evropskih organizacija za zaštitu prava radnika EPSU, PSI i dr.

Otpočinjanje pregovora i utvrđivanje uvjeta za članstvo

Kontinuirano tokom 2018.g.

Upravni odor, Skupština sindikata

 

Broj:

Sarajevo, ­­­­­­__________.2018.godine

Predsjednica Reprezentativnog sindikata

Lejla Čopelj

 

Program rada za 2018. godinu usvojen je  na Skupštini sindikata održanoj dana  21.02. 2018. godine.